Algemene voorwaarden workshops

ALGEMENE VOORWAARDEN

workshops en workshoparrangementen.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over

de cursist: Degene die zich inschrijft voor het volgen van een workshop.

Opdrachtgever: Degene die een arrangement afneemt van Nouk creatief.

De docent: degene die is gecontracteerd door Nouk creatief tot het geven van een workshop. Inschrijving of het accepteren van een offerte: impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 Atelier | winkel | workshopruimte van Nouk creatief wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met Nouk creatief.

 

Inschrijving

Een inschrijving voor een workshop via de website www.noukcreatief.com of inschrijven in de winkel van Creation & Design  is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van Nouk creatief of na contante betaling hiervan in de winkel. Op het inschrijfformulier of op de offerte staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn. 

Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van betaling.

Per workshop of cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal ligt tussen de zes en zestien deelnemers per activiteit, zolang dit niet nadrukkelijk anders is aangegeven. 

Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk in te schrijven of deel te nemen.

Nouk creatief bevestigt een inschrijving die is gedaan schriftelijk (per post of e-mail). 

Als een workshop volgeboekt is, kan de cursist zich (met volledige naam en telefoonnummer) opgeven voor de reservelijst. Mocht er alsnog een plek vrijkomen in een volgeboekte activiteit, of zoveel aanmeldingen binnen komen dat een extra workshop of cursus ingepland kan worden, dan zoekt Nouk creatief contact met degenen op de reservelijst, op volgorde van inschrijving, zo spoedig mogelijk hierover.

 

 

Deelnamekosten

Bij inschrijving doormiddel van invulling van het formulier via de website of in de winkel van Nouk creatief gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.

In een offerte voor een arrangement/besloten groepsactiviteit wordt steeds een totaalbedrag genoemd voor een maximum aantal deelnemers. Bij een eventueel lager werkelijk aantal deelnemers vindt geen restitutie plaats. Prijs is in dit geval berekend op basis van gehele activiteit en heeft betrekking op het arrangement in zijn geheel en niet op deelnemersaantal. Bij een”in company”-activiteit zijn reiskosten bijkomend, op basis van vervoer per auto. Dit wordt meegenomen in de facturatie.

In de workshopprijzen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Nouk creatief behoudt zich altijd het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen.

Voor zover niet anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

 

Betaling

De cursist betaalt direct bij het inschrijven in de winkel contant, per pinpas of bij boeking via internet door overschrijving op de bankrekening van Nouk creatief. 

Nouk creatief behoudt zich het recht voor cursisten de toegang tot de workshop te weigeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Wanneer een opdrachtgever de offerte accepteert verstuurt Nouk creatief de opdrachtgever een factuur met betrekking tot het workshoparrangement.  

Betaling door de opdrachtgever dient altijd vooraf aan de activiteit in zijn geheel te geschieden.  

Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Nouk creatief voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso,  raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag en ten minste 40 euro.

 

Annulering door en verhindering van de cursist

De cursist heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode is afzien van deelname kosteloos. Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf per post of e-mail aan noukcreatief@gmail.com te geschieden. 

Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de cursist deze persoon bij Nouk creatief uiterlijk een (1) werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd. Bij annulering gelden de volgende regels:

Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos.

Bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de workshop is de cursist 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

Bij annulering langer dan een week voor aanvang van de workshop is de cursist 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

Bij annulering korter dan een week voor of na aanvang van de workshop is de cursist 100% van de deelnamekosten verschuldigd.

 

Annulering door en verhindering van de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. Annulering door een opdrachtgever is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier weken voor het geplande workshoparrangement. Bij annulering tot vier weken voor deze dag wordt 25% van het verschuldigde totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier weken tot één week voor deze dag zal 50% van het verschuldigde totaalbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één week voor de geplande dag is het volledige totaalbedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 

 

 

Annulering door Nouk creatief 

Nouk creatief behoudt zich het recht voor bij vijf of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.

Wanneer het huurcontract van Anouk Willems-Rigter (hoofdelijk aansprakelijk met bedrijf) wordt beëindigd of ontbonden om welke reden dan ook, of in andere gevallen van overmacht, vervalt automatisch en direct haar verplichting aan de cursist en/of opdrachtgever. De cursist en/of opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. Nouk creatief zal de door de cursist en/of opdrachtgever betaalde deelnamekosten of arrangementskosten restitueren.  In geval van annulering door Nouk creatief om wat voor reden dan ook heeft cursist of opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Nouk creatief behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de cursist of opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

 

Vervanging van de docent

Nouk creatief is te allen tijde gerechtigd een door haar met de uitvoering van de workshopovereenkomst belaste docent te vervangen door een andere docent. Indien nodig worden cursisten of de opdrachtgever over deze vervanging op de hoogte gesteld.

 

Aansprakelijkheid van de cursist en deelnemer

Gereedschap dat ter beschikking staat van cursisten blijft te allen tijde eigendom van Nouk creatief. Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van Nouk creatief, behalve wanneer een vooraf aan het gebruik overeengekomen vergoeding door cursist aan Nouk creatief is betaald . Nouk creatief geeft in de cursusinformatie aan of materialen aan het einde van de cursus door cursist of opdrachtgever mogen worden gehouden. Indien dit niet vermeldt wordt, is dit niet het geval.  De cursist dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en gereedschap. Door de cursist aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van Nouk creatief zullen worden verhaald op de cursist, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

 

Aansprakelijkheid van Nouk creatief

Nouk creatief is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop of schade door de annulering van een workshop of workshoparrangement, tenzij Nouk creatief opzet of grove schuld kan worden verweten.

Indien Nouk creatief op enig moment ondanks het bepaalde in dit lid gestelde voorwaarde wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshop- of arrangementskosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Nouk creatief voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nouk creatief is de cursist of opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen of delen.  

 

Communicatie

Voor misverstaan, vervormen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig andere communicatie tussen cursist of opdrachtgever en Nouk creatief (dan wel door ingeschakelde derden), is Nouk creatief niet aansprakelijk, tenzij Nouk creatief opzet of grove schuld kan worden verweten.

De administratie van Nouk creatief geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de cursist of opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

Klachten

De opdrachtgever of cursist dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshop of het workshoparrangement of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk (e-mail) kenbaar te maken binnen acht dagen na afloop van de betreffende workshop en deze te richten Nouk creatief. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen. 

Eventuele klachten aangaande de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Als een cursist naar oordeel van Nouk creatief hinder veroorzaakt tijdens een workshop of workshoparrangement, dan houdt Nouk creatief zich het recht voor om deze persoon te weigeren als deelnemer aan een eventuele volgende workshop of resterende workshop dag(en). Dit wordt kenbaar gemaakt via een e-mail.

                         

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van Nouk creatief van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden Workshops, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Nouk creatief in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechts voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door Nouk creatief vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.  Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.